เที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร

ที่จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้ศึกษา ซึ่งเปิดใช้เพื่อชมความสวยงามของสัตว์น้ำนานาพันธุ์รวมถึงศึกษาธรรมชาติ โดยพิพิธภัณฑ์นี้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งจัดการแสดง การเรียนรู้ด้านพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย โดยสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเป็นศูนย์การศึกษาด้านการประมงที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำโขง

จังหวัดหนองคายเริ่มมีผู้คนรู้จักมากขึ้น ในช่วงปี 2545 จากปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่อำเภอโพนพิสัย ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตระหนักถึงการท่องเที่ยวในหนองคายและเริ่มมีการจัดประชุมขึ้นเพื่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ขึ้น โดยเห็นว่าจังหวัดหนองคายอยู่ติดริมแม่น้ำโขงและมีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด จึงได้มีการสร้างสถานที่จัดการแสดงพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการศึกษาด้านการประมง ซึ่งได้นำพันธุ์ปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำโขงจัดแสดงเป็นจำนวนมาก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2549 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552 ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 179 ล้านบาท

โดยวัตถุประสงค์ของการสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ เพื่อใช้เป็นศูนย์รวบรวมแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด และน้ำเค็มไว้ และเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสาน อีกทั้งเพื่อศึกษาด้านการประมงของปลาน้ำจืด และวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงศึกษาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำโขง

ภายในประกอบด้วยโซนต่างๆ เช่น จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลที่อาศัยตามแนวปะการัง จัดแสดงพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง พันธุ์ปลาที่มีอวัยวะหายใจพิเศษ และโซนจัดแสดงมากมาย รวมถึงมีโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาและกิจกรรมอื่นๆมากมาย