วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดนิกายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จัดว่าเป็นวัดที่มีความงดงามและเป็นวัดที่ชาวหนองคายเคารพนับถืออย่างมาก วัดโพธิ์ชัยตั้งอยู่ที่บ้านไผ่ เดิมทีถูกเรียกว่า วัดผีผิว ซึ่งไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิฐานว่าเดิมทีพระอารามของวัดนั้นเป็นของนครเวียงจันทร์มาแต่เดิม จนมีการอันเชิญมายังวัดผีผิวโดยท้าวสุวอธรรมา ในช่วงของการสร้างเมืองหนองคายในช่วงสมัยนั้น ตามตำนานเรื่องเล่า กล่าวว่า พระพุทธรูปดังกล่าวมีนามว่า พระเสริม แต่เดิมได้อัญเชิญประทับยังวัดหอก่อง ในปี พ.ศ. 2372 ต่อมาในปี พ.ศ. 2379 เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณวัดหอก่อง ทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่บริเวณหน้าพระอุโบสถพระเสริม ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพระเสริมต้องการเสด็จไปวัดอื่น บ้างก็ว่าวัดหอก่องนั้นเป็นวัดเล็กๆ ไม่เหมาะที่จะนำพระพุทธรูปของพระมหากษัตริย์ประดิษฐานไว้ จึงทำให้มีการปรึกษากันระหว่างเจ้าเมืองหนองคายและเจ้าเมืองเวียงจันทร์ในการจัดหาสถานที่เหมาะสมในการสร้างวัดใหญ่ขึ้นมา นั่นคือ วัดผีผิว

วัดโพธิ์ชัย หรือ วัดผีผิว ในสมัยนั้นมีความงดงามมากซึ่งในอดีตจัดว่าเป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุเจดีย์ลาว โบราณสถานที่งดงามบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทร์ในสมัยนั้น สมัยก่อนยังไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งในเวลาต่อมาวัดถูกปล่อยทิ้งร้างและการผุพังของตัวโบถส์ ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่และตั้งชื่อใหม่ว่า วัดโพธิ์ชัย และถวายให้มีพระจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ สันนิฐานว่ามีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2382 จากหลักฐานปรากฎในพงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทร์

ปัจจุบันวัดโพธิ์ชัยเป็นวัดที่สวยงามเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งวัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ