ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่จังหวัดที่ติดกับชายแดน ไทย-สปป.ลาว ซึ่งอยู่บริเวณติดริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีพื้นที่ที่อดุมสมบูรณ์มากและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากในจังหวัดนั้น ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคายนั้นมีเนื้อประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร โดยมีลักษณะเป็นแนวยาวเรียบไปตามแม่น้ำโขง ซึ่งในปี พ.ศ.2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชบัญญัติแต่งตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นที่หนึ่งจังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬ โดยแยกอำเภอบึงกาฬออกมาเป็นจังหวัด และแบ่งอำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย ไปตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดหนองคาย มีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์คือ ต้นชิงชัน และตราสัญลักษณ์จังหวัดเป็นรูปพญานาค และมีสัตว์น้ำอย่างปลายี่สกเป็นจำนวนมากในแม่น้ำโขง ชาวจังหวัดหนองคายใช้ภาษาถิ่นคือ ภาษาอีสาน ซึ่งสำเนียงและการใช้ภาษาจะแตกต่างจากภาษาอีสานจังหวัดอื่นๆ โดยการพูดของของหนองคายนั้นสำเนียงจะออกไปทางอีสานเหน่อ ซึ่งมีลักษณะการพูดคล้ายกับภาษาลาวในเวียงจันทร์ จังหวัดหนองคายถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่เล็กที่สุดในภาคอีสาน มีเนื้อที่ทอดไปตามยาวตามริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอดความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณหนองคายนั้นถูกแบ่งเป็น 4 บริเวณ คือพื้นที่ราบที่เหมาะกับการทำไร่ ทำนา , พื้นที่คลื่นลอนลาดเหมาะกับการทำนาและปลูกพืชไร่ และเป็นป่าธรรมชาติ, พื้นที่เขตภูเขาซึ่งเป็นป่าไม้ธรรมชาติ , และพื้นที่หน้าผาสูงชัน ในจังหวัดหนองคายถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งมีน้ำใช้ในเกษตรตลอดปี โดยเฉพาะชาวบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง